• 02/05/2024
 • |
 • |
 • Danh sách xét tốt nghiệp, ra trường
DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2024
 • 10/01/2024
 • |
 • |
 • Danh sách xét tốt nghiệp, ra trường
Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học áp dụng từ K45 trở về sau
 • 22/10/2023
 • |
 • |
 • Danh sách xét tốt nghiệp, ra trường
Danh sách xét TN đợt tháng 10/2023
 • 10/06/2022
 • |
 • |
 • Danh sách xét tốt nghiệp, ra trường
Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 5-2022 Đại học
 • 10/06/2022
 • |
 • |
 • Danh sách xét tốt nghiệp, ra trường
Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 6-2022 Đại học
 • 03/06/2022
 • |
 • |
 • Danh sách xét tốt nghiệp, ra trường
Danh sách sinh viên Tốt nghiệp Đại học đợt tháng 5-2022
 • 25/01/2022
 • |
 • |
 • Danh sách xét tốt nghiệp, ra trường
Danh sách sinh viên Tốt nghiệp Đại học đợt tháng 1-2022
 • 20/09/2021
 • |
 • |
 • Danh sách xét tốt nghiệp, ra trường
Danh sách sinh viên Tốt nghiệp Đại học đợt tháng 9-2021
 • 25/06/2021
 • |
 • |
 • Danh sách xét tốt nghiệp, ra trường
Danh sách sinh viên Tốt nghiệp Đại học đợt tháng 06-2021