Thông báo về việc xử lý nợ học phí với sinh viên đăng ký học phần Học kỳ II, năm học 2018 – 2019

Thông báo về việc xử lý kết quả đăng ký học phần Học kỳ II, năm học 2018 – 2019 đối với Sinh viên hệ chính qui còn nợ học phí. Sinh viên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ học phí trước 10h ngày 4/1/2019 nếu không sẽ hủy kết quả đăng ký học phần HK II và không giải quyết trường hợp đăng ký do nợ học phí sau thời hạn trên

Top